Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników ochrony zdrowia [Polska]

Wyszukaj

Menu

Close

Zaloguj się lub zarejestrujWyloguj się ProduktyObszary terapeutyczneEdukacjaWydarzeniaMateriały do pobraniaWideoWażne informacjeKontakt z namiSkontaktuj się z namiKontaktInformacje medyczne

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych można znaleźć na dole strony

Adverse event reporting can be found at the bottom of the page

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGOWWW.PFIZERPRO.PL 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego www.pfizerpro.pl.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.pfizerpro.pl niezbędne jest dokładne i uważne zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu.
 3. Serwis przeznaczony jest przede wszystkim dla osób wykonujących czynnie regulowane zawody medyczne w szczególności zawód lekarza, lekarza dentysty czy pielęgniarki. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albowiem zawarte w serwisie treści dotyczące przepisów obowiązującego prawa, wymogów regulacyjnych czy praktyk medycznych w innych krajach mogą się różnić od tych, które obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Uzyskanie dostępu po zalogowaniu do serwisu internetowego www.pfizerpro.pl, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w niniejszym Regulaminie warunki korzystania z serwisu internetowego www.pfizerpro.pl, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Osoby nie akceptujące postanowień niniejszego Regulaminu nie są uprawnione do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 5. Właścicielem serwisu internetowego www.pfizerpro.pl jest Pfizer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022310, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 33.860.000,00 zł, NIP 5213115586, REGON 011225176 (dalej też jako: Pfizer Polska sp. z o.o.), BDO 000189470.
 6. Kontakt z właścicielem serwisu internetowego www.pfizerpro.pl można uzyskać pod adresem elektronicznym: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48 22 335 61 00.
 7. Technicznym wykonawcą wszelkich usług dostępnych w serwisie internetowym pfizerpro.com.pl oraz podmiotem udostępniającym Serwis jest „Blink Reaction”, 195 US Route 9 South Suite 101 Manalapan, NJ 07726, Stany Zjednoczone. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, jest Właściciel, mogą być podjęte także przez Wykonawcę.
 8. Pfizer Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, a Użytkownicy serwisu internetowego www.pfizerpro.pl zobowiązani są do sprawdzania i przestrzegania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu internetowego www.pfizerpro.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na zmianę treści Regulaminu oraz na warunki, jakie Użytkownik musi spełnić, chcąc korzystać z serwisu internetowego www.pfizerpro.pl. Pfizer Polska sp. z o.o. zobowiązuje się do ogłoszenia zmian w Regulaminie za pomocą Serwisu co najmniej na 7 dni przed ich wejściem w życie.
 9. Niniejszy Regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia serwisu internetowego www.pfizerpro.pl, a odtworzenie i pobranie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą "Regulamin".
 10. Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany, dodawania lub usuwania Treści lub Usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu w każdym czasie, wedle własnego uznania.

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.pfizerpro.pl.
 2. Serwis – serwis internetowy www.pfizerpro.pl.
 3. Treści – informacje i materiały udostępniane przez Właściciela lub Wykonawcę za pośrednictwem serwisu internetowego www.pfizerpro.pl., do których należą „Materiały edukacyjne”, „Produkty Pfizer”, „Aktualności”, „Zamawianie materiałów”,
 4. Usługi – usługi interaktywne świadczone za pośrednictwem serwisu www.pfizerpro.pl w postaci seminariów internetowych (webinar on demand).
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.pfizerpro.pl.
 6. Zalogowany Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.pfizerpro.pl za pomocą konta założonego na serwisie www.pfizerpro.pl. Zalogowanym Użytkownikiem może być wyłącznie osoba czynnie wykonująca jeden z następujących zawodów medycznych: lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka.
 7. Właściciel serwisu - Pfizer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022310, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 33.860.000,00 zł, NIP 5213115586, REGON 011225176 (dalej też jako: Pfizer Polska sp. z o.o.).
 8. Wykonawca serwisu - „Blink Reaction”, 195 US Route 9 South Suite 101 Manalapan, NJ 07726, Stany Zjednoczone.
 9. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 10. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.)
 11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.).

§ 3 ZAWARTOŚĆ SERWISU

 1. Serwis www.pfizerpro.pl ma charakter informacyjno-edukacyjny oraz usługowy.
 2. Za pośrednictwem serwisu www.pfizerpro.pl udostępniane są następujące Treści:

a. „Materiały edukacyjne” - pod pojęciem których należy rozumieć materiały dotyczące produktów leczniczych Pfizer Polska sp. z o.o. lub materiały edukacyjne dotyczące wskazań medycznych w zakresie których zostały dopuszczone do obrotu produkty lecznicze Pfizer Polska Sp. z o.o.

b. „Produkty Pfizer” – pod pojęciem których należy rozumieć charakterystyki produktów leczniczych (ChPL) lub ulotki produktów oferowanych przez Pfizer Polska Sp. z o.o.

c. „Aktualności” – pod pojęciem których należy rozumieć artykuły i informacje dotyczące tematyki obejmującej zagadnienia związane z ochroną zdrowia (w tym informacje dotyczące chorób i ich leczenia) oraz z wykonywaniem regulowanych zawodów medycznych.

d. „Zmawianie materiałów” – materiały jakie Użytkownik może pobrać z serwisu www.pfizerpro.pl lub zamówić na wskazany adres w szczególności: artykuły, ulotki lub inne materiały o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

 1. Treści udostępniane za pośrednictwem serwisu www.pfizerpro.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników albo wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników, zgodnie z informacjami umieszczonymi w tym zakresie na serwisie i w niniejszym Regulaminie.
 2. Dla wszystkich Użytkowników dostępne są treści obejmujące „Produkty Pfizer” oraz wybrane przez Właściciela treści zamieszczane w „Aktualnościach”.
 3. Wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników dostępne są treści obejmujące „Materiały edukacyjne”, wybrane przez Właściciela treści zamieszczane w „Aktualnościach” oraz „Zamawianie materiałów”.
 4. Wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników dostępna jest także funkcja pozwalająca na Treści lub Usługi w systemie 5 star rating.
 5. Za pośrednictwem serwisu www.pfizerpro.pl świadczone są także Usługi, którymi są usługi interaktywne w postaci seminariów internetowych (webinar on demand lub live).
 6. Treści zamieszczonych w Serwisie oraz Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie należy traktować jako sugestii, iż:

a. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej,

b. nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia,

c. nieprzyjmowanie leku może pogorszyć lub polepszyć stan zdrowia danej osoby,

d. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym,

e. skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia,

f. na ich podstawie możliwa jest diagnoza problemów zdrowotnych lub chorób.

Pfizer Polska sp. z o.o. wskazuje, iż wszelkie przypadki zdrowotne winny być konsultowane z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby ochrony zdrowia, a zamieszczone w Serwisie Treści lub Usługi nie mogą tych konsultacji zastąpić.

 1. Treści zamieszczane w Serwisie oraz Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu nie zawierają treści, które w sposób bezpośredni lub pośredni :

a. zmierzają do zapewnienia, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym;

b. prowadzą do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby;

 1. Pfizer Polska sp. z o.o. podejmuje wszelkie starania w celu umieszczania na Serwisie jedynie dokładnych i aktualnych Treści czy Usług, jednak nie udziela żadnych gwarancji, ani nie podejmuje żadnych zobowiązań w odniesieniu w szczególności do ich dokładności, aktualności, jakości czy przydatności do określonego celu. Treści zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 2. Treści i Usługi umieszczane na Serwisie nie naruszają zasad związanych z reklamą produktów leczniczych określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 ze zm.).
 3. Serwis nie zawiera Treści i Usług o charakterze odpłatnym. Korzystanie z Serwisu ma charakter nieodpłatny. Jedynym kosztem, jaki ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis (koszt połączenia jest zależny od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta).
 4. Za pośrednictwem Serwisu nie jest dostępny sklep internetowy. Serwis nie umożliwia zawierania umów sprzedaży na odległość.

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań:

a. dysponowania sprzętem komputerowym spełniającym wskazane wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript;

b. posiadania dostępu do sieci Internet;

c. dysponowania przeglądarka internetową z ustawionym kodowaniem ISO-8859-2.

 1. Korzystanie z Serwisu może pociągać za sobą zagrożenia, do których w szczególności należy korzystanie z Serwisu bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej, w tym mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.
 2. Korzystanie z Serwisu wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z danym Serwisem, wybierając odpowiedni odsyłacz), używanej przez Użytkownika przeglądarki oraz systemu operacyjnego itp.
 3. Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Właściciela lub Wykonawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługują się Użytkownicy, jest następujący: Serwer statystyk WWW czy Hosting stron WWW.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU ORAZ WŁAŚCICIELA

 1. Korzystając z Serwisu, w tym udostępnionych za pomocą serwisu Treści lub Usług, Użytkownicy zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań, które zakłócają, przerywają, zawieszają lub w jakikolwiek sposób utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do Serwisu, negatywnie wpływają na jego funkcjonalność lub utrudniają innym Użytkownikiem korzystanie z Serwisu.
 3. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne lub naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który chce mieć dostęp do „Treści” i „Usług” dostępnych wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników, zobowiązany jest do założenia Konta Użytkownika.
 5. Do założenia Konta Użytkownika niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków:

a. prawidłowe wprowadzenie do formularza rejestracyjnego ["Formularz rejestracyjny"] zamieszczonego w Serwisie, danych wymaganych w Formularzu rejestracyjnym, obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, data urodzenia, numer prawa wykonywania zawodu, hasło oraz adresu poczty elektronicznej;

b. zaakceptowanie treści Regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku "Utwórz konto".

c. pozytywna weryfikacja zgodności danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów Właściciel dokona weryfikacji w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej należącym do Naczelnej Izby Lekarskiej. W przypadku osób wykonujących inny zawód medyczny: zawód pielęgniarki, położnej lub farmaceuty Właściciel dokona weryfikacji telefonicznej.

 1. Czas korzystania z Serwisu nie jest z góry ograniczony. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z Serwisu przez określony minimalny okres.
 2. Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu w każdym czasie.
 3. W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu lub likwidacji Serwisu, Właściciel zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkowników z jednomiesięcznym uprzedzeniem poprzez opublikowanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 5. Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 7. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Użytkownika w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.
 8. Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

a. nie usuwa albo nie modyfikuje danych,

b. posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Użytkownika, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Treści lub Usług przez Użytkownika, dostępu do nich lub braku możliwości korzystania z Serwisu. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także wszelkie szkody, starty lub koszty poniesione w wyniku działania wirusów na komputerze, w oprogramowaniu lub danych Użytkownika.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.
 2. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana.
 3. Właściciel wyraża zgodę, aby Użytkownicy przeglądali Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę pod rygorem nieważności.
 4. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 5. Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności właściciela takich znaków.
 6. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: [email protected] lub na adres siedziby Właściciela w terminie 7 (siedem) dni, licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia otrzymania reklamacji Właściciel dokona rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o zajętym przez Właściciela stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.
 3. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2017.
   

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Cele przetwarzania oraz okres przetwarzania danych.  Pfizer Polska Sp. z o.o. oraz  Pfizer Trading Polska  Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa (lub inne spółki które powstaną w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia z udziałem  ww. spółek) przetwarzają Państwa dane osobowe jako ich Administratorzy Danych (każda ze spółek jako osobny Administrator danych) w następujących celach: przekazywania materiałów marketingowych, informacyjnych, reklamowych, w tym do dokonywania analiz oraz segmentacji Pani/Pana danych osobowych (profilowanie) za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub mailowego, oraz przekazywania ankiet badania satysfakcji dotyczących produktów i usług spółek Pfizer: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), oraz na podstawie wykonania umowy (akceptacji niniejszego Regulaminu na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów spółek Pfizer (art. 6 ust 1 lit f RODO) poprzez marketing własnych produktów oraz celem weryfikacji uprawnień użytkowników jako przedstawicieli zawodów medycznych (tj. osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi). 
Państwa dane osobowe obejmują: [imię, nazwisko, zawód (w tym numer PWZ), adres miejsca pracy, stopień naukowy, specjalizację, adres e-mail oraz numer telefonu].  Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody, z zastrzeżeniem okresu przechowywania uwzględniającego następujące kryteria: (i) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; albo (ii) czy przechowywanie informacji jest zalecane ze względu na nasz interes prawny (obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych).

Transfer danych. Wyłącznie dla realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania danych, spółki Pfizer mogą przechowywać dane osobowe w scentralizowanych bazach danych i ujawniać je swoim spółkom w innych krajach (https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities), swoim dostawcom, usługodawcom i organom regulacyjnym oraz urzędom państwowym, na całym świecie (w tym w Stanach Zjednoczonych). Grupa spółek Pfizer wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia zarówno w swojej grupie, jak i u dostawców spoza EOG / Szwajcarii (zatwierdzone przez władze UE dostępne na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/tran..., który może być okresowo aktualizowany przez Komisję Europejską lub równoważne gwarancje pisane w przepisach EOG / Szwajcarii dotyczących ochrony danych). Więcej informacji na temat tych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, jak wskazano poniżej.
Wnioski osób których dane dotyczą. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub z Administratorem Danych prosimy kierować : 

 • pisemnie na adres Administratora ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa (Polska)
 • mailowo na adres [email protected]
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48/22 335 61 00.

Prawa wynikające z przetwarzania Państwa danych osobowych: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu w tym wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji  (art. 21 RODO), oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody (art. 7 RODO) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje także Państwu prawo do wycofania zgody na kontakt mailowy lub telefoniczny ze strony spółek Pfizer. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku Polski organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne celem udzielenia zgody na komunikację marketingową oraz możliwość dokonania rejestracji. 

Szczegółową treść obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu przez spółki Pfizer danych osobowych znajdziecie Państwo na stronie https://privacycenter.pfizer.com/pl/hcp 

Copyright © 2021 UK, Pfizer Limited. All rights reserved.

PP-UNP-POL-0144

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Pfizer prosimy o kontakt z Działem Monitorowania Bezpieczeństwa Leków. 

Kontakt
Email: [email protected]
Telefon: 22 335 63 26

Konto PfizerPro Konto PfizerPro

Zaloguj się żeby uzyskać dostęp do dalszych materiałów, zasobów i otrzymywać informacje o lekach i szczepionkach promowanych przez firmę Pfizer.

ZalogujZarejestrujKontoWyloguj

© Pfizer 2024

Informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone wyłącznie dla pracowników opieki zdrowotnej w Polsce. Omawiane tu produkty w innych krajach mogą mieć inne opisy na etykietach. Pfizer Polska jest spółką zależną firmy Pfizer Inc., firmy farmaceutycznej, która pragnie pomagać ludziom w osiąganiu lepszego zdrowia poprzez odkrywanie oraz opracowywanie leków.

Pfizer Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa
 

PP-UNP-POL-0228
Opuszczasz stronę PfizerPro
Opuszczasz stronę zarządzaną przez Pfizer.